10times
logo
3rd Edition  Conference

Cloud Native Service Transformation - Munich


User Community

Sam Rogger

Sam Rogger

Architect at Carl ZeissErfurt, Germany
Akshaya V

Akshaya V

Senir analysr at SelfNewcastle upon Tyne, United Kingdom
demo yobitel

demo yobitel

kkkkk at yyyyBengaluru, India
Sathesh Kumar R M

Sathesh Kumar R M

Businessman at MS-EXPORTSSalem, India
shuvamoy

shuvamoy

DME at YobitelBengaluru, India
Raja

Raja

Accountant at AbcIndian Trail, United States
Yobitel Communications

Yobitel Communications

Digital Marketing at Plazma pvt ltdBengaluru, India
james

james

Export Manager at wiredAccra, Ghana