Organizers in Bahrain

UBM AEM

Bahrain, Bahrain
Hosted : 8 Upcoming : 5
Hosted : 6 Upcoming : 5
Hosted : 9 Upcoming : 1
Hosted : 8 Upcoming : N/A

FIRST TARGET

Bahrain, Bahrain
Hosted : 3 Upcoming : N/A

MEGA BRANDS

Bahrain, Bahrain
Hosted : 2 Upcoming : N/A

Groovy

Bahrain, Bahrain
Hosted : 2 Upcoming : N/A
Hosted : 1 Upcoming : N/A

Exposure Media

Bahrain, Bahrain
Hosted : 2 Upcoming : N/A
Hosted : 4 Upcoming : N/A

DMS GLOBAL

Bahrain, Bahrain
Hosted : 3 Upcoming : 1
Hosted : 1 Upcoming : N/A

University of Bahrain

Bahrain, Bahrain
Hosted : 3 Upcoming : 1
Hosted : 2 Upcoming : 1

Meet Ict

Bahrain, Bahrain
Hosted : 1 Upcoming : 1

Roshcomm

Bahrain, Bahrain
Hosted : 2 Upcoming : N/A

POORNA CORP. SPC.

Bahrain, Bahrain
Hosted : 2 Upcoming : N/A
Hosted : 1 Upcoming : 1
Hosted : 2 Upcoming : N/A
Hosted : 1 Upcoming : N/A
Hosted : 1 Upcoming : N/A