Organizers in Bahrain

UBM AEM

Bahrain, Bahrain
Hosted : 9 Upcoming : 6
Hosted : 6 Upcoming : 1
Hosted : 9 Upcoming : N/A
Hosted : 8 Upcoming : N/A

Firsttarget

Bahrain, Bahrain
Hosted : 3 Upcoming : 1

MEGA BRANDS

Bahrain, Bahrain
Hosted : 2 Upcoming : N/A
Hosted : 1 Upcoming : N/A

Groovy

Bahrain, Bahrain
Hosted : 2 Upcoming : N/A

Exposure Media

Bahrain, Bahrain
Hosted : 2 Upcoming : N/A
Hosted : 4 Upcoming : N/A

University of Bahrain

Bahrain, Bahrain
Hosted : 4 Upcoming : 1

DMS GLOBAL

Bahrain, Bahrain
Hosted : 3 Upcoming : N/A
Hosted : 1 Upcoming : N/A
Hosted : 2 Upcoming : N/A

Meet Ict

Bahrain, Bahrain
Hosted : 1 Upcoming : N/A

Roshcomm

Bahrain, Bahrain
Hosted : 2 Upcoming : N/A

POORNA CORP. SPC.

Bahrain, Bahrain
Hosted : 2 Upcoming : N/A
Hosted : 1 Upcoming : N/A
Hosted : 1 Upcoming : N/A