Organizers in Sri Lanka

Hosted : 64 Upcoming : 16

Pico Events

Colombo, Sri Lanka
Hosted : 15 Upcoming : 1
Hosted : 32 Upcoming : 23
Hosted : 10 Upcoming : 2
Hosted : 23 Upcoming : 5
Hosted : 14 Upcoming : 3
Hosted : 12 Upcoming : 2

Royal College Union

Colombo, Sri Lanka
Hosted : 1 Upcoming : 1
Hosted : 5 Upcoming : 1

University of Peradeniya

Kandy, Sri Lanka
Hosted : 7 Upcoming : N/A

University Of Kelaniya

Colombo, Sri Lanka
Hosted : 3 Upcoming : N/A
Hosted : 3 Upcoming : N/A

University of Ruhuna

Matara, Sri Lanka
Hosted : 3 Upcoming : N/A

MP Events Lanka

Colombo, Sri Lanka
Hosted : 3 Upcoming : N/A
Hosted : 1 Upcoming : 1
Hosted : 2 Upcoming : 1
Hosted : 2 Upcoming : N/A
Hosted : 1 Upcoming : N/A
Hosted : 3 Upcoming : 2
Hosted : 4 Upcoming : N/A

dev day

Colombo, Sri Lanka
Hosted : 2 Upcoming : N/A
Hosted : 2 Upcoming : N/A