Abhishek Kafle

Abhishek Kafle

Farm manager at Padma dairy Farm


  • Kathmandu, Nepal