Assem

Assem

Sales Manager at Radissonblu hotel Jeddah Alsalam ksa


  • Jeddah, Saudi Arabia