Avijita Kharel

Avijita Kharel

STU at Hamk UAS


  • Helsinki, Finland