Yaakov Azat

Yaakov Azat

Master Degree Student at Al-Farabi Kazakh National University


  • Almaty, Kazakhstan