Dr. Abdelrahim Elhammadi

Dr. Abdelrahim Elhammadi

Dr.eng. at Nrc


  • Riyadh, Saudi Arabia