Dr Hamid Adbul Khader

Dr Hamid Adbul Khader

CEO at Samah Al helal Trading Establishment


  • Jeddah, Saudi Arabia