Elizabeth Nkum

Elizabeth Nkum

Fashion Designer at Lizy fashion


  • Accra, Ghana