frank mensah

frank mensah

Nurse at fK hospital


  • Accra, Ghana