Owutuamor Frederick

Owutuamor Frederick

Teacher at Federal polytechnic, Ekowe, Bayelsa Nigeria


  • Yenagoa, Nigeria