Hisham Forawi

Hisham Forawi

Director at Bawadi Al-Dain Ag & Animal Prod.


  • Khartoum, Sudan