Hisham Monir

Hisham Monir

General Manager at United Arab Expo


  • Cairo, Egypt