Tallit Cakes

Tallit Cakes

Founder at Tallit Cakes


  • Nairobi, Kenya