janak singh khadka

janak singh khadka

Chef at Casino Royale Yak & Yeti Hotel


  • Kathmandu, Nepal