Jessie Xu

Jessie Xu

Liaison at Yinqicheng Exhibition


  • Tianjin, China