Karim

Karim

Manager at Shanghai Manasa International Trading Ltd.


  • Shanghai, China