Kenneth Karikari

Kenneth Karikari

QA Manager at Aviation Agency Assistance Co., Ltd


  • Bangkok, Thailand