Mizanur Rahman Rahim

Mizanur Rahman Rahim

Sr. Executive Marketing & Sales at Blossom Hotel Pvt. Ltd.


  • Dhaka, Bangladesh