Nargis Rahimi

Nargis Rahimi

Founder/CEO at EVA AS


  • Oslo, Norway