Niraj Bhatta

Niraj Bhatta

student at Jain University


  • Kathmandu, Nepal