SAYED ABU SAIM

SAYED ABU SAIM

Managing Director at Fancy Fabrics Ltd


  • Dhaka, Bangladesh