Shahid jamil

Shahid jamil

Managing Dirctor at GOLDENFAIR INTERNATIONAL TRADING COMPANY


  • Dhaka, Bangladesh