Shahkhizer Shamsi

Shahkhizer Shamsi

Director at Shalimar Metal/Welkin Metal Industries


  • Mumbai, India