SHEILA KIPSURA

SHEILA KIPSURA

Customer Service Executive at SIGINON GROUP


  • Nairobi, Kenya