Shekhar Aryal

Shekhar Aryal

Chief Executive Advisor at Nepal Energy Development company Pvt.Ltd(NEDCO)


  • Kathmandu, Nepal