Sohail Taimur

Sohail Taimur

Profession at Talhuz Diamonds


  • Peshawar, Pakistan