Yuliya Malikova

Yuliya Malikova

Marketing Communication Officer at Akram App


  • Dubai, United Arab Emirates